รีวิวร้านอาหาร ในเครือ เปิดพิสดาร โดย แม่ช้อยนางรำ หรือ สันติ เศวตวิมล
 
 
 
อย.ดันแผนมั่นคงทางอาหาร แนะไทยใช้5สูตร15แนวทาง
 
อย-ดันแผนมั่นคงทางอาหาร-แนะไทยใช้5สูตร15แนวทาง
ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนในวงการอุตสาหกรรมอาหารซึ่งรวมตัวกันเป็นกลุ่ม สมัชชาอาหารพุ่งเป้าพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารในประเทศและทั่ว โลกไปพร้อมกัน โดยได้ร่วมกันกำหนดแนทางปฏิบัติที่ยั่งยืนเพื่อความมั่นคงระดับประเทศ ท้องถิ่น ชุมชน เบื้องต้นมีอยู่ 5 หมวด แต่ละหมวดยังแบ่งย่อยเป็น 15 แนวทาง ได้แก่

หมวด 1 การวางแผนใช้ที่ดินและน้ำ ต้องคำนึงถึงคุณภาพดิน การเป็นเจ้าของและการใช้เป็นแหล่งเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ บวกกับการบริหารจัดการน้ำของระบบชลประทานเพื่อการเกษตรและอาหาร เมื่อนำ 2 เรื่องมาผนวกเข้าด้วยกันก็จะนำไปสู่การจัดการอาหารบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ตามทฤษฎีใหม่

หมวด 2 วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยพึ่งพิง 4 เรื่อง คือ โภชนาการพืชและสัตว์ เก็บกักรวบรวมพันธุ์พืชและสัตว์ ผลิตและสำรองปุ๋ย ผลิตและจัดเก็บอาหารสัตว์ และควบคุมป้องกันโรค หมวด 3 ระบบการเชื่อมการผลิตและการตลาด ขณะนี้ประเทศไทยควรจะต้องรวบรวมกลุ่มธุรกิจการเกษตร การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่ม การขนส่ง การกระจายสินค้า ต้องมีผลิตภัณฑ์เรื่องราคา การประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างเป็นระบบ เรื่อยไปจนถึงการวางขายและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์กับรณรงค์ธุรกิจการเกษตรเข้า มามีส่วนร่วมดูแลสังคมด้วย

หมวด 4 การบริโภคอาหารอย่างบูรณาการ มุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนรู้จักวิธีเก็บสำรองสต๊อกอาหาร เช่น ทำยุ้งฉาง โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตจะต้องวางเครือข่ายการสำรอง ขนส่ง กระจาย และบริโภคอย่างถูกหลักโภชนาการ เชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างชุมชนกับประเทศเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ หมวด 5 การวัดผลสัมฤทธิ์ วิเคราะห์ และประเมินผล โดยกำหนดตัวชี้วัดอย่างเป็นทางการทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่น ชุมชน ประเทศ นำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือจัดทำศูนย์ข้อมูลที่ดิน แหล่งน้ำ ปัจจัยการผลิต ทุน ความรู้ ราคาสินค้า จำนวนเกษตรกร องค์ความรู้ระบบเครือข่าย รวมถึงการนำเครื่องมือติดตามผลทุกระยะ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายก่อนจะประกาศเป็นแผนปฏิบัติการวาระแห่ง ชาติ
"ขณะนี้ไทยกำลังประสบปัญหาอย่างรุนแรงเรื่องฐานข้อมูล ซึ่งมีส่วนสำคัญมากที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และ ปฏิบัติการระยะยาวด้านความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

ในจังหวะเดียว กันสถานการณ์ทั่วโลกกำลังเกิดภาวะขาดแคลนอาหาร จึงถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องร่วมมือกัน ริเริ่มนำข้อมูล 5 หมวด 15 แนวทาง ไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ทั้งการบริโภคในประเทศและการส่งออกตลาดโลก

01 มิ.ย. 2555 เวลา 20:30:44 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

 
แม่ช้อยนางรำ [MaeChoice.com Spot]
กระเพาะปลา มิตรโภชนา
เหล่าเฮง ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา นายเงี๊ยบ
 
ภัตตาคารอาหารจีนเชฟป้อม
Rate :
ย่าน : พระราม 3-นราธิวาส
ดำรงรักษ์
Rate :
ย่าน : งามวงศ์วาน-รัตนาธิเบศร์
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงมูลเหล็ก
Rate :
ย่าน : อื่นๆ
ราชาเนื้อตุ๋น ลาซาล 79
Rate :
ย่าน : บางนา
ข้าวเหนียวปิ้ง Export
Rate :
ย่าน : ดินแดง-วิภาวดี
 

© 2013 MaeChoice.com
About MaeChoice.com      Contact us      Jobs      Website Policy